متقاضی محترم(با شماره ملی 1000000000)، شما در سامانه اعتبارسنجی نمره اعتباری منفی ندارید.

تعلق شماره همراه 090-000-0000 به نام نام تستی نام خانوادگی تستی به شماره ملی 0000000000 در شبکه مخابراتی تایید شده است.

لوگو تایید همراه
١- شما چک برگشتی رفع سو اثر شده نزد سامانه اعتبارسنجی ندارید.
٢- از سال ١٣۹۰ تاکنون فاقد سابقه چک برگشتی نزد سامانه اعتبارسنجی می باشید.
٣- از سال ١٣٨٨ تاکنون از بانکها و موسسات عضو سامانه، وام دریافت نکرده اید.
۴- از سال ١٣٨٨ تاکنون از شرکت های لیزینگ، صندوقهای عضو سامانه، وام دریافت نکرده اید.
۵- از سوی سازمان امور مالیاتی، سازمان گمرک، صندوق رفاه دانشجویی وزارت علوم، صندوق رفاه دانشجویی وزارت بهداشت سابقه منفی برای شما نزد سامانه اعتبارسنجی اعلام نشده است.
۶- آمار استعلام انجام شده در خصوص شما از سامانه اعتبارسنجی به شرح جدول ذیل می باشد.
آماراستعلام
اعتباردهنده یک ماه اخير یک سال اخير
اعداد مقابل هریک از مجموعه های بانک، واسپاری(لیزینگ)، بیمه، صندوق و سایر در جدول بالا بیانگر تعداد استعلامهای انجام شده در بازه یک ماه و یک سال اخیر می باشد. به عنوان مثال اگر در ستون یک ماه اخیر برای بانک عدد 3 لحاظ شده باشد نشان دهنده این است که بانکهای عضو سامانه در یک ماه اخیر 3 بار استعلام نموده اند.
توضیح
ضمنا به اطلاع می رساند اشخاصی که سوابق اعتباری مثبت نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری داشته باشند، برای آنان نمره اعتباری محاسبه می گردد و اشخاص می توانند با کسب نمره اعتباری مثبت ، اهلیت اعتباری خود را افزایش دهند.