در حال بارگذاری

گزارش اعتباری آقای نمونه نمونه
توصیف
توصیف رتبه : - - خوب
دلایل کسب امتیاز :
اطلاعات مشتری در پایگاه داده وجود دارد اما فاقد قرارداد می باشد‫
نمودار ضمانت های شخص
خلاصه وضعیت قراردادهای اصلی شخص
جمع مبلغ بدهی ها تعداد قراردادها وضعیت اقساط
سررسید نشده 0 در جریان 0 تعداد اقساط باقیمانده 0
سررسید شده پرداخت نشده 0 خاتمه یافته 1 متوسط مبلغ قسط هر ماه 0
خلاصه وضعیت قراردادهای ضمانت شده شخص (ضامن)
جمع مبلغ بدهی ها تعداد قراردادها وضعیت اقساط
سررسید نشده 0 در جریان 1 تعداد اقساط باقیمانده 0
سررسید شده پرداخت نشده 0 خاتمه یافته 3 متوسط مبلغ قسط هر ماه 0
وضعیت منفی و آمار استعلام
نوع اعتباردهنده تعداد استعلام یک ماه اخیر تعداد استعلام یک سال اخیر تعداد وضعیت منفی فعلی شخص تعداد وضعیت منفی فعلی قراردادها
بانک 3 80 0 0
صندوق 0 0 0 0
بیمه 0 0 0 0
واسپاری 0 0 0 0
سایر 14 295 0 0
جمع 17 375 0 0
اطلاعات خلاصه مرتبط با قراردادها
اعتبار دهنده ارز تعداد قراردادهای در جریان تعداد قراردادهای خاتمه یافته مبلغ سررسید نشده(ریال) مبلغ سررسید شده پرداخت نشده(ریال)
بانک مسکن ریال 0 1 0 0
جمع ریال 0 1 0 0
سابقه وضعیت منفی قرارداد
اعتبار دهنده تاریخ اعلام وضعیت وضعیت منفی قرارداد
جزییات مربوط به قراردادهای در جریان و خاتمه یافته
ضمانت های در جریان
وضعیت قرارداد : در جریان
(اصلی : 10001-336949)  
وضعیت منفی قرارداد فاقد وضعیت منفی نقش شخص ضامن مبلغ کل قرارداد (اصل و فرع)(ریال) 1,715,000,000 نوع قسط ثابت
اعتبار دهنده بانک سامان واحد پول ریال مبلغ بدهی سررسید شده پرداخت نشده (ریال) 0 مبلغ قسط(ریال) 0
تاریخ شروع 1398/03/07 نوع قرارداد با بانک ضمانت نامه تعداد اقساط سررسید پرداخت نشده 0 تعداد قسط 0
تاریخ اتمام پیشبینی شده 1398/12/29 هدف از دریافت تسهیلات ایجاد مبلغ بدهی سررسید نشده(ریال) 0 نوع پرداخت (پرداخت مستقیم (نقدی
تاریخ اتمام حقیقی // تاریخ اعلام وضعیت 1398/06/30 تعداد اقساط سررسید نشده 0 نوبت پرداخت نامنظم
نوع وثیقه ارزش وثیقه
قراردادهای خاتمه یافته
وضعیت قرارداد : خاتمه یافته به درخواست مشتری
وضعیت منفی قرارداد فاقد وضعیت منفی نقش شخص اصلی مبلغ کل قرارداد (اصل و فرع)(ریال) 288,729,617 نوع قسط ثابت
اعتبار دهنده بانک مسکن واحد پول ریال مبلغ بدهی سررسید شده پرداخت نشده (ریال) 0 مبلغ قسط(ریال) 2,374,000
تاریخ شروع 1387/02/09 نوع قرارداد با بانک فروش اقساطی تعداد اقساط سررسید پرداخت نشده 0 تعداد قسط 120
تاریخ اتمام پیشبینی شده 1397/02/08 هدف از دریافت تسهیلات سایر مبلغ بدهی سررسید نشده(ریال) 0 نوع پرداخت رسید بانکی
تاریخ اتمام حقیقی 1390/09/06 تاریخ اعلام وضعیت 1394/06/30 تعداد اقساط سررسید نشده 0 نوبت پرداخت ماهانه
نوع وثیقه ارزش وثیقه
دارائی واقعی (غیر منقول ملکی) 810,000,000 ریال
ضمانت های خاتمه یافته
وضعیت قرارداد : خاتمه یافته به درخواست مشتری
(اصلی : 1000000000)  
وضعیت منفی قرارداد فاقد وضعیت منفی نقش شخص ضامن مبلغ کل قرارداد (اصل و فرع)(ریال) 89,844,874 نوع قسط ثابت
اعتبار دهنده بانک ملت واحد پول ریال مبلغ بدهی سررسید شده پرداخت نشده (ریال) 0 مبلغ قسط(ریال) 0
تاریخ شروع 1390/07/30 نوع قرارداد با بانک مشارکت مدنی تعداد اقساط سررسید پرداخت نشده 0 تعداد قسط 36
تاریخ اتمام پیشبینی شده 1393/07/29 هدف از دریافت تسهیلات خرید لوازم مصرفی مبلغ بدهی سررسید نشده(ریال) 0 نوع پرداخت حساب جاری
تاریخ اتمام حقیقی 1393/06/31 تاریخ اعلام وضعیت 1393/06/30 تعداد اقساط سررسید نشده 0 نوبت پرداخت پرداخت در پایان قرارداد
نوع وثیقه ارزش وثیقه
وضعیت قرارداد : خاتمه یافته مطابق قرارداد
(اصلی : 10001-336949)  
وضعیت منفی قرارداد فاقد وضعیت منفی نقش شخص ضامن مبلغ کل قرارداد (اصل و فرع)(ریال) 503,550,000 نوع قسط ثابت
اعتبار دهنده بانک سامان واحد پول ریال مبلغ بدهی سررسید شده پرداخت نشده (ریال) 0 مبلغ قسط(ریال) 0
تاریخ شروع 1134/10/11 نوع قرارداد با بانک ضمانت نامه تعداد اقساط سررسید پرداخت نشده 0 تعداد قسط 0
تاریخ اتمام پیشبینی شده 1134/10/11 هدف از دریافت تسهیلات ایجاد مبلغ بدهی سررسید نشده(ریال) 0 نوع پرداخت (پرداخت مستقیم (نقدی
تاریخ اتمام حقیقی 1398/06/31 تاریخ اعلام وضعیت 1398/06/30 تعداد اقساط سررسید نشده 0 نوبت پرداخت نامنظم
نوع وثیقه ارزش وثیقه
دارائی واقعی (غیر منقول ملکی) 521,174,250 ریال
وضعیت قرارداد : خاتمه یافته مطابق قرارداد
(اصلی : 10001-336949)  
وضعیت منفی قرارداد فاقد وضعیت منفی نقش شخص ضامن مبلغ کل قرارداد (اصل و فرع)(ریال) 80,000,000 نوع قسط ثابت
اعتبار دهنده بانک سامان واحد پول ریال مبلغ بدهی سررسید شده پرداخت نشده (ریال) 0 مبلغ قسط(ریال) 0
تاریخ شروع 1134/10/11 نوع قرارداد با بانک ضمانت نامه تعداد اقساط سررسید پرداخت نشده 0 تعداد قسط 0
تاریخ اتمام پیشبینی شده 1134/10/11 هدف از دریافت تسهیلات ایجاد مبلغ بدهی سررسید نشده(ریال) 0 نوع پرداخت (پرداخت مستقیم (نقدی
تاریخ اتمام حقیقی 1398/06/31 تاریخ اعلام وضعیت 1398/06/30 تعداد اقساط سررسید نشده 0 نوبت پرداخت نامنظم
نوع وثیقه ارزش وثیقه
دارائی واقعی (غیر منقول ملکی) 72,000,000 ریال
توضیح
ضمنا به اطلاع می رساند اشخاصی که سوابق اعتباری مثبت نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری داشته باشند، برای آنان نمره اعتباری محاسبه می گردد و اشخاص می توانند با کسب نمره اعتباری مثبت ، اهلیت اعتباری خود را افزایش دهند.